ADATKEZELÉSI Szabályzat és Tájékoztató

A

 

 

Zöld Lótusz Kft.

székhelye: 1141 Budapest, Tihamér u. 17. fsz. 2.

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

www.zoldlotusz.hu

 

 

 

ADATKEZELÉSI

Szabályzata és Tájékoztatója

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő adatai

Név: Zöld Lótusz Kft.

Székhely: 1141 Budapest, Tihamér u. 17. fsz. 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-959206

Adószám: 23304264-2-42

Honlap: www.zoldlotusz.hu

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: +3630-9826-025

 

2. Bevezetés

2.1. Az alábbi tájékoztató célja, hogy Ön megismerje a Zöld Lótusz Kft-nek (a továbbiakban: adatkezelő) személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét, gyakorlatát, a kezelt adatait és az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokat. A jelen tájékoztató és az irányadó jogszabályok szóhasználatában a személyes adat tulajdonosa, azok gazdája az „érintett” (a továbbiakban: Ön vagy érintett).

2.2. Az adatkezelő elkötelezett mindazok személyes adatainak védelme mellett, akiknek az ilyen adatait megismeri, és mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok jogszabályok által előírt védelme érdekében.

2.3. Jelen tájékoztató tartalmazza az adatkezelő által a honlap használata során megismert adatok kezelésére, illetve egyéb, offline megismert adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. 

2.4. A tájékozóban nem szereplő eseteges további adatkezelések esetén az adatfelvételt megelőzően minden esetben tájékoztatjuk az érintetteket az adott adatkezelés részleteiről.

2.5. Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet, Rendelet vagy GDPR) által előírtakon alapszik és tartalmazza a Rendelet által megkívánt tájékoztatást. Jelen adatkezelési tájékoztató és az adatkezelés alapja továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok.

3. Az Ön jogai

3.1. Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon a Zöld Lótusz Kft-hez a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

3.2. Kérhet információt az általunk kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, a jogszabályok által biztosított kereteken belül azok törlését és kezdeményezheti az adatkezelésünk korlátozását a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban részletezettek szerint.

3.3. Jogai gyakorlásának részletes szabályait a jelen tájékoztatónak az érintett jogairól szóló 10. pontjában találja.

4. Az adatkezelés jogalapjai

4.1. Az adatkezelő által végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson valamint törvényi felhatalmazáson alapulhatnak, továbbá az adatkezelő jogos érdekei tehetik az adatkezelést lehetővé. Egyes adatkezelések jogalapja eltérő lehet.

4.2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében Ön a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatja, ebben az esetben a kizárólag ezen az alapon történő adatkezelést az adatkezelő megszünteti. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt némely adat vonatkozásában az adatkezelést jogszabályi kötelezettségek vagy jogos érdekünk védelme miatt nem tudjuk megtenni, erről a törlési kérelemre adott válaszunkban minden esetben tájékoztatjuk Önt.

4.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem a saját adatait adja meg valamely esetben, akkor az érintett hozzájárulásának beszerzése vagy a részünkre történő adattovábbítás esetleges más jogalapjának igazolása az Ön kötelezettsége. Az adatkezelő az érintett hozzájárulását vagy az adattovábbítás jogalapját külön nem köteles vizsgálni, azonban ha ezt aggályosnak érzi, úgy a jogalap igazolását kérheti.

5. Az adattovábbítás általános szabályai

5.1. Azon esetekben, amikor Adatkezelő adattovábbítást végez, arra minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül sor. Ezt vagy a jogszabályok által előírt hatóságok irányába végzi, vagy szerződött partnerei irányába. Amennyiben az adattovábbítás valamely partner felé történik, akkor Adatkezelő minden esetben szerződéssel biztosítja, hogy a partnerek is a hatályos jogszabályok és európai uniós előírások szerint kezeljék az így továbbított vagy feldolgozandó adatokat.

5.2. Az adatkezelő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az adattovábbítás címzettje csak a jelen tájékoztatóban meghatározott célok és jogalap által indokolt tartalmú adathoz férjen hozzá.

5.3. Amennyiben az adatok adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra, úgy az adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás és adatfeldolgozás megfeleljen a GDPR és Infotv. előírásainak, valamint ezeknek megfelelő szerződéses rendelkezésen alapuljon.

5.4. Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

5.5. Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

5.6. Az adatkezelő által kezelt adatok az alábbiakban meghatározott címzett kategóriák részére kerülhetnek továbbításra:

 

1.

Az adattovábbítás címzettje:

Az adatkezelő webáruházából megrendelt termékek kiszállítása érdekében az adatkezelő által a szállításhoz igénybevett futárcégek.

Az adattovábbítás célja és jogalapja:

Az adatkezelő és a webáruházból terméket megrendelő személy közötti szerződés teljesítése.

 

2.

Az adattovábbítás címzettje:

Az adatkezelő jogos igényérvényesítése esetén és ennek céljából, az ehhez szükséges mértékben jogi képviselő vagy más szakértő részére.

Az adattovábbítás célja és jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdeke; igényérvényesítés elősegítése, illetve esetleges jogviták előfordulása esetén a megállapodás céljából történő közvetítés, mediáció.

 

3.

Az adattovábbítás címzettje:

Az adatkezelő jogos igényérvényesítése vagy törvényi kötelezettségének teljesítése esetén az ehhez szükséges mértékben bíróság vagy hatóság megkeresésére a megkereső részére.

Az adattovábbítás célja és jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdeke; igényérvényesítés, jogszabályon alapuló bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá hatósági, bírósági megkeresés esetén az adatkezelő jogszabályi kötelezettségének vagy hatósági kötelezés teljesítése.

 

6. Az adatkezelő adatkezelései

6.1. A honlap használata nem regisztrációhoz kötött, a törzsvásárlói kedvezmények igénybevételéhez azonban szükséges. A honlap használatával kapcsolatban az adatkezelő tudomására jutott személyes adatait az adatkezelő az alábbiak szerint kezeli.

Vásárlás során megismert adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelő által üzemeltetett webáruház használata során a vásárlás teljesítése és az azzal összefüggő jogi kötelezettségeink (pl. számlázás) teljesítése érdekében az alábbi személyes adati megadására kérjük és azokat az alábbiak szerint kezeljük:

Személyes adatok köre:

Jellemzően személyazonosító, kapcsolattartási, számlázási adatok.

Az adatok forrása:

Az érintettől közvetlenül.

Az adatkezelés célja:

Webáruházon keresztül leadott megrendelés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása a vásárlás kezdeményezésével GDPR 6. cikk (1) a) pont, továbbá a szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) pont, adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése GDPR 6. cikk (1) c) pont vagy az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pont

Az adatkezelés időtartama:

Jogszabályi kötelezettség alapján tárolt adatok esetén a jogszabály által előírt időtartam (pl. számlázási adatok esetén 6 év), illetve a regisztrált felhasználó által eszközölt vásárlás esetén a regisztráció megszüntetéséig vagy az adatok törlésének kezdeményezéséig.

Adattovábbítás

A megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat a futárcég részére továbbítjuk.

Adattárolás:

Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó székhelyén, biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk.

Adathozzáférés:

Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

Regisztrációs adatkezelés

Az adatkezelő által üzemeltetett webáruház használata során regisztrációs fiók hozható létre. A regisztrációs fiók a törzsvásárlók részére lehetővé teszi a weboldalon történő „Törzsvásárlói kedvezmények”-ben leírtak szerint igénybe vehető kedvezményes vásárlást, egyben megkönnyíti az ismételt vásárlási és a termékek megismerésének folyamatát.

Személyes adatok köre:

Személyazonosító, kapcsolattartási, számlázási és szállítási adatok.

Az adatok forrása:

Az érintettől közvetlenül.

Az adatkezelés célja:

Webáruházban történő vásárlás lehetővé tétele.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) pont.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációs fiók törlésének érintett által történő kezdeményezéséig.

Adattovábbítás

A regisztráció céljából kezelt adatokat csak jogsértés gyanúja esetén továbbítjuk a megfelelő hatóságnak vagy tanácsadónak.

Adattárolás:

Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk.

Adathozzáférés:

Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

Hírlevél adatkezelés

Amennyiben hírlevél szolgáltatást üzemeltetünk, lehetőséget biztosítunk hírlevélre történő feliratkozásra, illetve arról való leiratkozásra. Ebben az esetben az Ön kifejezett előzetes beleegyezése alapján jogosultak vagyunk emailt küldeni Önnek. Az általunk kezelt email címet csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén használjuk fel tájékoztató vagy reklám e-mail küldésére.

Bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről a minden hírlevél alján erre a célra létesített linkre történő kattintással vagy az adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel, amelyet postai úton vagy e-mailben küldhet el számunkra. Ebben az esetben a továbbiakban nem küldünk Önnek hírlevelet és ezzel kapcsolatos adatait töröljük.

Személyes adatok köre:

Név, e-mail cím.

Az adatok forrása:

Az érintettől közvetlenül.

Az adatkezelés célja:

Tájékoztatás marketing ajánlatokról, az adatkezelő üzletvitele szempontjából általa lényegesnek tartott hírekről, eseményekről, változásokról.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett által kezdeményezett leiratkozásig.

Adattovábbítás:

Jellemzően nem történik adattovábbítás.

Adattárolás:

Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó székhelyén, biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk.

Adathozzáférés:

Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

Ügyféllevelezéssel kapcsolatos önálló adatkezelés

Az adatkezelő jelen tájékoztatóban, honlapján található elérhetőségekre vagy más, az adatkezelő üzemeltetése alatt álló e-mail címre küldött megkeresésekben személyes adatok szerepelhetnek, amelyeket az adatkezelő az alábbiak szerint kezel.

Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy amennyiben az Ön által küldött üzenet nem vagy nem kizárólag az Ön személyes adatát tartalmazza, úgy megfelelő jogalappal (pl.: az érintett hozzájárulása) más személyes adatának részünkre történő továbbításához.

Személyes adatok köre:

Jellemzően személyazonosító, kapcsolattartási, szakmai adatok.

Az adatok forrása:

Az érintettől közvetlenül.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő üzletvitelével, jogszerű működésével kapcsolatos tevékenységeinek elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), továbbá az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat jellegétől, illetve a megkeresés tartalmától függően.

Adattovábbítás:

Az adminisztratív vagy jogi szolgáltatásokat ellátó szerződéses partner felé történik adatfeldolgozás céljából, amennyiben a megkeresés tartalma ezt indokolja.

Adattárolás:

Az adatokat elektronikusan az adatkezelő székhelyén valamint az adatfeldolgozó székhelyén, biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren tároljuk.

Adathozzáférés:

Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

 

6.2. Az e-kereskedelmi tevékenységeken kívül az adatkezelő az alábbi célok szerint, az alábbi jogalapokon a következő további adatkezeléseket végzi:

Szerződéses partnerek (pl.: beszállítók, viszonteladók) adatai

Személyes adatok köre:

Természetes személy partnerek vagy céges partner kapcsolattartóinak, képviselőinek a minimálisan szükséges személyazonosító és kapcsolattartási adatai.

Adatkategóriák:

Szerződéses adatok (pl.: név, cím, adószám).

Jogi személy partner képviselőjének adatai (pl.: név, tisztség).

Kapcsolattartási adatok (pl.: név, cím, telefon, e-mail cím).

Az adatok forrása:

Az érintettől közvetlenül, továbbá a publikusan elérhető nyilvántartásokból (pl.: cégjegyzék).

Az adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célja a szerződések teljesítésének és a zökkenőmentes kapcsolattartásnak az elősegítése, továbbá a szerződésekkel kapcsolatos számviteli és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat a szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) b) pont) illetve jogi kötelezettsége teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pont) kezeli, illetve önkéntes hozzájárulás alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az adatkezelés időtartama:

A szerződésből származó jogos igények érvényesítésének elévülése (várhatóan a szerződés hatályának vagy a legkésőbbi továbbélő szerződéses kötelezettség megszűnését követő kb. 5 év), illetve a jogszabályok által megkövetelt adatkezelés esetén (pl.: számviteli és egyéb nyilvántartási jogszabályok betartása érdekében) a jogszabályokban meghatározott, akár ennél hosszabb időtartam.

Adattovábbítás:

Ezen adatok vonatkozásában a jogszabályok által előírt keretek között az illetékes hatóságok felé. Szükség esetén az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében adattovábbítás történik a jogi szolgáltatásokat nyújtó partnerünk, illetve esetlegesen szükségessé váló szakértők valamint az igényérvényesítésben érintett hatóságok, bíróságok felé.

Adattárolás:

Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon, valamint digitalizálva is tároljuk az adatkezelő székhelyén. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók.

Adathozzáférés:

Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

Szerződéses partner és potenciális partner kapcsolattartási adatkezelés

Személyes adatok köre:

Aktuális, korábbi és jövőbeni potenciális szerződéses partnerek kapcsolattartási adatai (pl.: beszállítók, szolgáltatók neve, képviselőinek neve, telefonszám és/vagy e-mail cím, esetleg postacím).

Az adatok forrása:

Az érintettől közvetlenül, más személy által továbbítva, továbbá a publikusan elérhető nyilvántartásokból (pl. cégjegyzék).

Az adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célja az adatkezelővel korábban szerződéses viszonyban állt partner újbóli, illetve más partner által ismert és ajánlott potenciális szerződéses partner felkeresése üzleti kapcsolat kialakítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat önkéntes hozzájárulás alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az adatkezelés időtartama:

A partnerrel fennállt üzleti kapcsolat megszűnését vagy az ajánlott partner adatainak átvételét követő 3 év.

Adattovábbítás:

Jellemzően nem történik adattovábbítás.

Adattárolás:

Az adatokat tartalmazó okiratokat papíralapon (pl. névjegykártya), valamint digitalizálva is tároljuk, az adatokat az adatkezelő székhelyén tároljuk papír alapon. Az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, korlátozott hozzáférésű szerveren az adatkezelő és az adatfeldolgozó székhelyén találhatók.

Adathozzáférés:

Személyes adatokhoz csak az adatkezelőnek azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

 

7. Cookiek

7.1. Az adatkezelő honlapjának meglátogatása esetén a weboldal a felhasználó eszközén cookiet (egy kis terjedelmű file-t, adatcsomagot) helyez el, amely a Google Analytics szolgáltatás működtetéséhez szükséges.

7.2. A cookiek letiltása a weboldal használatát nem befolyásolja.

7.3. A cookie-k segítségével a weboldalunk megtekintését elemezzük annak érdekében, hogy a felhasználói élményt a későbbiekben javítani, az oldalunkat, szolgáltatásainkat fejleszteni tudjuk. 

7.4. A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

7.4.1. A legtöbb internet böngésző lehetővé teszi, hogy a felhasználó a beállításokban kontrollálja a cookie-k alkalmazását.

8. Hozzáférés a kezelt személyes adatokhoz

8.1. Az adatkezelő biztosítja, hogy személyes adatokhoz csak azon munkavállalói férjenek hozzá, akik munkaköre, feladatai kiterjednek az adott személyes adat felhasználásával összefüggő üzleti vagy technikai folyamat elvégzésére.

9. Adatbiztonság

9.1. Az adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.2. Elektronikus adatkezelések (informatikai intézkedések): az adatkezelő számítástechnikai rendszerei üzemeltetése során a tőle elvárható módon törekszik olyan informatikai eszközöket alkalmazni, amelyek megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést. Az alkalmazott eszközök biztosítják azt, hogy az adatok pontosak és hitelesek legyenek és szükség esetén a feljogosítottak és az érintett számára teljes körűen rendelkezésre álljanak.

9.3. Az alkalmazott eszközök lehetővé teszik, hogy a kezelt adatok

9.3.1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás),

9.3.2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),

9.3.3. változatlansága igazolható (adatintegritás),

9.3.4. a jogosulatlan hozzáférés ellen (adat bizalmassága)

védettek legyenek.

9.4. Informatikai rendszerünk védett a különböző számítógépvírusok, számítógépes betörések ellen.

9.5. A számítógépes hálózaton tárolt adatokkal kapcsolatban az alábbi adatbiztonsági rendszabályokat alkalmazzuk:

9.5.1. vírusvédelem (azaz a számítógépeken telepített szoftverek akadályozzák az illetéktelen hozzáférést),

9.5.2. a számítógépek felhasználói névvel és jelszóval védettek.

9.6. Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve ha azt törvényi előírások lehetővé teszik.

9.7. Az informatikai rendszerhez tartozó gépek megfelelő fizikai védelme biztosított.

10. Az érintett jogai

10.1. Az érintett jogainak gyakorlása során tájékoztatás megadása vagy az érintett egyéb kérelmének teljesítése előtt az adatkezelő jogosult meggyőződni arról, hogy a tájékoztatást kérő az érintett, vagy az érintett megfelelően meghatalmazott képviselője.

10.2. Tájékoztatáshoz való jog:

Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelő adatkezelésre vonatkozó gyakorlatát és szabályait átlátható, érthető formában, egyszerűen megfogalmazva, könnyen elérhető módon megismerje, továbbá kérésére adatkezelésünkről szóban is kaphat tájékoztatást.

10.3. Hozzáférési jog:

Önnek joga van annak megismeréséhez, hogy történik-e az adatkezelőnél az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés, és amennyiben igen, úgy megismerheti az adatkezelés célját, a kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés jogalapját, az adatkezelés belső szabályaira (ki ismerheti meg az adatokat), az adattovábbításra, tárolásra és az adatok forrására vonatkozó információkat, kérésére az érintett személyes adatok másolatát a rendelkezésére bocsátjuk.

10.4. Adathelyesbítéshez való jog:

Önnek joga van az Önre vonatkozó helytelen vagy elavult adatok helyesbítését, kijavítását kérni, kivéve, ha az adathelyesbítést vagy annak az érintett által kért módját jogszabály tiltja.

10.5. Törléshez, elfeledtetéshez való jog:

10.5.1. Kérésére a kezelt személyes adatát töröljük, ha azok kezelése jogellenes volt, az adatkezelés célja megszűnt, az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adat tekintetében a hozzájárulást visszavonták és nincs olyan elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelés folytatására, ami ezt megakadályozná vagy tiltaná, továbbá a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének valamely egyéb feltétele fennáll.

10.5.2. A törlésre vonatkozó kérelmet az adatkezelő jogosult megtagadni, különösen, ha az adatkezelés

10.5.2.1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

10.5.2.2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből; vagy

10.5.2.3. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

10.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

10.6.1.Ön kérheti az adat kezelésének korlátozását,

10.6.1.1. amennyiben vitatja az adatok pontosságát, akkor az ellenőrzés időtartamára,

10.6.1.2. amennyiben az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

10.6.1.3. amennyiben adatkezelésre már nincs szükség úgy az esetleges jogi igények érvényesítéséhez,

10.6.1.4. az adatkezelés elleni tiltakozása esetén pedig addig, amíg elbíráljuk, hogy törölhetőek-e az adatai korlátozzuk a személyes adata vagy adatai kezelését, ebben az esetben csak tároljuk azokat.

10.7. Adathordozáshoz való jog

Ön kérheti személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadását (adathordozhatósághoz való jog), vagy ezt megtilthatja.

10.8. Tiltakozáshoz való jog

Ön megtilthatja személyes adatainak direkt marketing célokra való használatát.

10.9. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

10.10. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

10.11. Ha az adatkezelő valamely okból nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet erről az okról, továbbá arról, hogy az érintett panaszt nyújthat a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.12. Az adatkezelő a kért tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

10.13. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

10.14. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

11. Jogorvoslat

11.1. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárásunk, tevékenységünkkel szembeni aggályai esetén kérjük, elsőként forduljon közvetlenül hozzánk, hogy kérdéseire válaszolhassunk, panaszát kezelhessük.

11.2. Amennyiben nem elégedett intézkedéseinkkel, úgy jogorvoslatként panasszal élhet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál vagy panaszának általunk történt elutasítását követően bírósághoz is fordulhat jogai érvényesítése végett.

11.3. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +3613911400

Fax: +3613911410

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.naih.hu

 

11.4. Jogi igényét bírósági úton is érvényesítheti. Az adatvédelmi perek elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható meg az adatkezeléssel kapcsolatos döntés közlésétől számított 30 napon belül.

12. Az adatkezelési tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató a címlapján feltüntetett időponttól hatályos. Az adatkezelőnek joga van az adatkezelési belső szabályzatait, eljárásait megváltoztatni, amely esetben a jelen adatkezelési tájékoztató is megváltoztatásra kerülhet. A változásokat az adatkezelő internetes honlapján közzéteszi. Az adatkezelésre vonatkozó gyakorlat megváltozása nem járhat a már kezelt adatok adatkezelési céljának megváltozásával kivéve, ha ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

A mindenkori hatályos adatkezelési tájékoztató elérhető honlapunkon (www.zoldlotusz.hu) valamint nyomtatott formában székhelyünkön.