>Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Biztonságos vásárlás

Rendelés biztonsága

Termékválasztás biztonsága

Szállítási biztonság

Adatkezelési biztonság

A termék jótállási, termékszavatosság biztonsága

Jogi biztonság

         
Rendelési biztonság

Rendelését a lehető legrövidebb időn belül teljesítjük.
Amennyiben a termék szállításával kapcsolatban bármilyen gond merül fel, megadott elérhetőségén partnerünk, vagy kollégáink azonnal tájékoztatják Önt.
   
Rendelésének állapotát folyamatosan nyomon követheti a „Belépés/Saját adataim/Beérkezett megrendelés” pont alatt, de tájékoztatást kérhet vevőszolgálatunktól is.
A megrendeléshez kattintson a Megrendelés megerősítése gombra! (minta). A rendelés rögzítéséről azonnal visszaigazolást kap (minta).
Beérkezett rendelését megvizsgáljuk, amennyiben teljesítését a megadott feltételekkel nem tudjuk vállalni, írásban vagy telefonon értesítjük.
Elfogadott rendelése akkortól tekinthető szerződésnek amikor telefonon vagy írásban megtörtént a kiszállításról történő egyeztetés Ön és kollégánk között. Ezt a "megerősítve" fázis mutatja az e-mailben.

Akciós ajánlatunk a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes!

 

Termékválasztási biztonság     

A termékek műszaki adatait és nagyított fotóját a termék neve melletti Termékképre kattintva tekintheti meg.
Az ismertető leírás és a fotó tájékoztató jellegű, esetleges pontatlanságáért elnézését kérjük.

Termékválasztási biztonsága érdekében, amennyiben fontos Önnek a termék valamelyik műszaki paraméterének pontos teljesülése, rendelése feladása előtt kérjen írásos tájékoztatást ügyfélszolgálatunktól. Az így küldött és kihangsúlyozott műszaki paraméterigényt ellenőrizzük Önnek.


Szállítási biztonság

A felbontási elleni biztonság érdekében csomagjainkat etikettel ragasztjuk le. Ez az etikett garantálja, hogy a csomagot szállítás közben nem bontották fel.
Amennyiben az etikett felszakított, a csomag láthatóan sérült, vagy felbontott, a csomagot ne vegye át, hanem irányítsa vissza. Ebben az esetben Önt semmilyen plusz költség nem terheli, a rendelését rövid időn belül újra teljesítjük.


Adatkezelési biztonság

A Zöld Lótusz webáruház célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes adatainak védelmét. A Webáruházban megadott információk kezelése és felhasználása során ezért az üzemeltető a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos előírásait betartva jár el. Jelen adatkezelési irányelvek kizárólag a Webáruház tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatók harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem, ha ezek a weboldalak a  Zöld Lótusz webáruházról közvetlenül érhetők el, illetve hozzáférhetőek.

A Zöld Lótusz webáruház használata és a regisztráció önkéntes. Az oldalon történő regisztrációval, a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk által megadott személyes és egyéb adataikat az üzemeltető a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatokat az üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését (a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg).

Kérésére minden regisztrációs adatát töröljük rendszerünkből.


A termék jótállási biztonsága

1. Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. A Webáruházban forgalmazott termékek szavatossági idejét a termék csomagolása tartalmazza. A szavatossági idő a megrendelés teljesítéskor általában hat hónapot meghaladó, de garantáltan legalább 30 nap. A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a szavatossági idő utolsó napjáig nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

2. Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) A vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A hibás terméket a vásárló saját költségére vagy személyesen köteles az Eladó ügyfélszolgálati címére eljuttatni. Az ügyfélszolgálat utánvétes csomagot nem vesz át! A szavatossági igény az Eladóval szemben érvényesíthető.

3. A Webáruházban forgalmazott étrend-kiegészítőkre kötelező jótállás nem vonatkozik.

4. A Webáruházban vásárolt termékek használata előtt javasolt ellenőrizni a termék kifogásolhatatlan állapotát. A Webáruházban kizárólag új termékek kerülnek értékesítésre.

5. A vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kicserélést. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. Tekintettel a Webáruházban forgalmazott termékkörökre, jogos szavatossági igényérvényesítés esetén a vásárló részére cseretermék kerül leszállításra. Amennyiben ezt a Webáruház nem tudja teljesíteni, úgy a vásárló – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn – lehetőleg 15 napon - belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

6. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a vásárló köteles figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7. A termék hibája esetén a vásárló – választása szerint – a fenti 3.2. – 3.6. pontokban meghatározott kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen igényérvényesítési jogosultságát elvész.

9. Termékszavatossági igényt kizárólag a gyártójával vagy forgalmazóval szemben lehet gyakorolni. Az Eladó forgalmazónak minősül, így vele szemben a termékszavatossági igény érvényesíthető. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

10. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

11. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

13. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék saját költségén történő újbóli kiszállítását.


Jogi biztonság

1. A Webáruház vásárlóit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállás jog, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 napon belül lehet gyakorolni.
Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is
(http://www.zoldlotusz.hu/files/El%C3%A1ll%C3%A1si%20nyilatkozat%20minta.pdf).

2. Nem alkalmazható az elállási jog a higiéniai termékek, étrend-kiegészítők, vitaminok, kozmetikumok esetén, amennyiben már kibontásra került a termék, ezek ugyanis a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) paragrafusa hatálya alá tartozó termékekre, azok ugyanis a termék sajátos rendeltetéséből adódóan és higiénés okokból a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek.

3. A fenti korlátozás alá nem eső termékek esetén a vásárló a szerződéstől a termék átvételét követő tizennégy (14) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az elállás a következő feltételekkel gyakorolható:
3.1. A vásárló a terméket az elállási jog közlésétől számított 14 napon belül köteles visszajuttatni a Webáruházhoz. A visszajuttatás költségei a vásárlót terhelik. Utánvétes terméket a Webáruház nem vesz át.
3.2. Amennyiben az elállási jog fennáll, a Webáruház áruházban kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A Webáruház követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
3.3. Elállásra vonatkozó igényt a vásárló e-mailben, postai úton írásban jelentheti be. Az e jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.
3.4. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.
3.5. A termék ellenértékét valamint a szállítási költséget (ha volt) legkésőbb a termék Eladóhoz való megérkezést követő 14 napon belül utalja vissza a vásárló által megadott bankszámlaszámra. Eladó a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja. A visszatérítés vonatkozik a termék vásárló részére történő kiszállítási költségekre is.

4. A visszaküldött termék Webáruház részére történő visszajuttatásának költségei a vásárlót terhelik. Amennyiben a vásárló nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát úgy a Webáruház a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően - mód van a termék visszaküldésére a vásárló részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a vásárlót terhelik.

5. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken.   

   

4517/2014 (II.265)  Korm. Rendelet a távollevők között kötött szerződésekről.

1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén 4517/2014. (II. 265.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti” szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

2. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a vásárlást emailben visszaigazolja. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A megrendeléseket Webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában. Az Eladó a termékek kiszállításával együtt a jogszabály szerint írásbeli megerősítést küld a szerződésről. Az írásbeli megerősítés a termékekhez küldött számlán is szerepelhet. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a Vevő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg. Kérdése esetén lépjen kapcsolatba a Webáruházzal.

azon technikai lépéseket, melyek alapján áruházunkban vásárolhat és ami alapján közöttünk elektronikus úton szerződéskötés létrejöhet, az áruház "A vásárlás lépései, webáruház információk" pontja alatt találhatja meg.

A közöttünk létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így azt nem iktatjuk, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető.

Az adatbeviteli hibák kiküszöböléséhez minden esetben rendelkezésre áll a törlő gomb, valamint a használt internetes böngésző "vissza" gombja.

Az általunk létrejött elektronikus szerződés és megkötésének nyelve: magyar.

A szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről ezen oldalon olvashat, kiemelve a vásárlás biztonságát.

 

A Zöld Lótusz webáruház használatának egyéb feltételei

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
A termékoldalon található műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára.